GitHub组织指南

GitHub组织指南

由于GitHub目前还不支持GitHub organization搜索。对比一些优秀的个人而言,一些大的公司技术团队上的开源项目技术含量都很高,规范化。解决行业的痛点。跟优秀的个人互为补充。

不分先后,随时补充

名字 地址 说明
饿了么物流团队技术 https://github.com/ELELogistics Trojan、Intimate
腾讯广研 QMUI 团队 https://github.com/QMUI QMUI_Android
Google Samples https://github.com/googlesamples android-architecture
airbnb https://github.com/airbnb lottie-android